Home > Products > MBend > Pozycjonowanie palców zderzaka

Pozycjonowanie palców zderzaka

MBend zapewnia opcje automatycznej i pełnej ręcznej kontroli pozycjonowania palców zderzaka.

To jedyne oprogramowanie CAD/CAM, które może edytować CAD i CAM w jednym oknie. Prosty w nauce, łatwy w edycji i posiada agresywne wsparcie! Czy jest ktoś lepszy?

Busung Co. Ltd., Korea

Automatyczne i ręczne kontrolowanie pozycjonowania palców zderzaka

Po ustawieniu sekwencji gięcia, ręcznie lub z automatycznym sekwencjonowaniem, MBend automatycznie oblicza pozycje palców zderzaka.
MBend oblicza również wszelkie wycofania, które są wymagane, aby uniknąć kolizji między zderzakami oraz w ruszającymi się w górę lub w dół kołnierzami.
MBend zapewnia także opcje automatycznej i pełnej ręcznej kontroli tylnego zderzaka, poddając tę kwestię pod decyzję użytkowinika:

  • przyciąganie do określonego zderzaka, np. od przedniego zderzaka do 3-punktowego palca zderzaka
  • wyszukiwanie alternatywnych pozycji zatrzymania
  • numeryczne i graficzne sterowanie dla wszystkich osi
Automatyczne pozycjonowanie palców zderzaka

MBend umożliwia przyciąganie zderzaków do dowolnego zatrzymania na części, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do kolizji. Na przykład, gdy poproszony o przyciągnięcie do pozycji wsparcia, MBend sprawdza czy kołnierz jest wystarczająco długi i nie koliduje z matrycą.

MBend zawsze wyszukuje optymalną pozycję do pomiaru części przy pomocy wszystkich dostępnych pozycji zatrzymania. MBend próbuje mierzyć za pomocą standardowych palców zderzaka i 3-punktowych palców zderzaka, w zależności od palca i geometrii części.

Przyciąganie 3-punktowych palców zderzaka

Jedną z funkcji przyciągania palców w MBend jest automatyczne przyciąganie do zatrzymania. MBend szuka optymalnej pozycji zgodnie z wybranym rodzajem palca, czy to standardowym czy 3-punktowym.

  • dla zderzaka z 3-punktowym palcem, MBend zaciska część pomiędzy zderzakami
  • dla zderzaka z konfiguracją więcej niż jednego 3-punktowego palca, można zastosować inny rodzaj zaciskania